Toyota Camry

บริการให้เช่ารถพร้อมคนขับ Toyota Camry พร้อมพนักงานขับรถที่มากไปด้วยประสบการณ์ บริการสุภาพ ขับรถปลอดภัย รถใหม่ สะอาด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก พร้อมจะนำพาคุณลูกค้าไปสู่ที่หมายด้วยความปลอดภัย

Camry

รายละเอียดรถบริการรุ่น Toyota Camry

รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 2 -3 ที่นั่ง
รถใหม่ พร้อมตรวจสภาพก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถ
ช่องต่อชาร์ต USB และ Type C
น้ำดื่มให้บริการฟรี ภายในรถ
อัตราค่าบริการ เช่ารถพร้อมคนขับ Toyota Camry
ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ

1. การให้บริการของเราจะเป็นการเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ เท่านั้น
2. ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 10 ชั่วโมง (ผู้เดินทางสามารถนัดหมายเวลาเริ่มต้นงานได้ แต่ไม่เกินเวลา เที่ยงคืน หากเกินเวลา เที่ยงคืน จะคิดเป็นค่าบริการของวันใหม่ทันที )
3. ราคาค่าเช่าใช้บริการนี้ ไม่รวม ค่าน้ำมัน , ค่าทางด่วน , ค่าสถานที่จอดรถ(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับทางเดินทาง
4. เมื่อใช้บริการแล้ว แต่ระยะเวลาใช้บริการไม่ครบตามจำนวนวันที่จอง ทางบริษัทฯ ขออนุญาตคิดค่าบริการเต็มตามจำนวนวันที่คุณลูกค้าจองมา เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ทำการล็อคคิวรถให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. ระหว่างการใช้บริการ จะไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้เนื่องจากทางบริษัทได้จัดเตรียมและล็อคคิวรถไว้ให้เรียบร้อยแล้ว หากเลื่อนวันเดินทางจะต้องยกเลิกงานและทำการจองใหม่เท่านั้น
6. หากประสงค์เลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนการเดินทางจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
7. ไม่อนุญาตนำของที่มีกลิ่นรุนแรงขึ้นรถเช่น ทุเรียน กะปิ ปลาร้า เป็นต้น

กรณีหากมีการขอยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง

1. กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว สามารถยกเลิกการจองได้ ดังนี้ 

1.1 กรณีแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วันจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน

1.2 กรณีหากแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 5 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

2. กรณีขอยกเลิกหรือลดจำนวนวัน/เวลาการใช้บริการภายในวันลง โดยแจ้งภายในวันที่เดินทางหรือใช้บริการอยู่ ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าบริการเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันเช่นเดิม